Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GOED SYSTEEMBOUW, gevestigd en kantoorhoudende aan de Prins Mauritsstraat 20, 2676 BC Maasdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 71050426.

Definities
GS: Goed Systeembouw.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt bij GS.

Overwegingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke aanbieding, aanvraag, opdracht of overeenkomst tussen GS en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Voorwaarden

1. Offertes/facturering
Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening tenzij anders is overeengekomen. Indien een 2e dan wel 3e offerte wordt uitgebracht, vervallen de eerder uitgebrachte offertes (behalve als een andere soort erfscheiding wordt geoffreerd).
In de offerte kunnen voorwaarden worden omschreven waaraan de werkplek moet voldoen, zoals bereikbaarheid, uitgevlakt terrein, mogen werken aan beide zijden van een afscheiding e.d. Op grond van het vorenstaande is de offerteprijs berekend. Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot meerwerk (zie ook artikel 4). Wanneer GS niet met haar werk kan beginnen omdat aan de voorwaarden niet is voldaan, brengt zij meerkosten in rekening ad. 10% van de offerteprijs + transportkosten.
Een overeengekomen termijn voor de werkzaamheden is geen fatale termijn. Er kunnen zich feiten voordoen waaraan GS geen schuld heeft en een redelijke overschrijding van een termijn levert geen wanprestatie op. GS mag een opdracht in delen uitvoeren en per deel factureren en betaling achteraf afwachten alvorens verder te gaan. Wijzigingen in offertes/bevestigingen kunnen ertoe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

2. Beëindiging overeenkomst
GS mag een opdracht onmiddellijk als beëindigd beschouwen:

 • als op goede grond wordt gevreesd dat een opdrachtgever niet zal gaan of kunnen betalen;
 • als een opdrachtgever niet voldoet aan het scheppen van werkbare voorwaarden zoals in de offerte zijn genoemd (zie ook artikel 1);
 • als een opdrachtgever gedurende de opdracht ernstig de uitvoering door GS verhindert;
 • wanneer opdrachtgever deelfacturen onbetaald laat.

Indien de overeenkomst op een van bovenstaande gronden als beëindigd wordt beschouwd, is GS, onverminderd haar recht op schadevergoeding, niet meer gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Garantie/retentie/klachten
GS verplicht zich om alles te doen aan een 100% correcte uitvoering van haar werkzaamheden en leveranties. GS geeft:

 • 5 jaar garantie op Douglas hout;
 • 10 jaar garantie op geïmpregneerd hout;
 • 10 jaar garantie op haar geleverde betonproducten;
 • 15 jaar garantie op hardhout

Kleurverschillen
Op kleurverschillen kan geen garantie worden gegeven. Kleuren van hout, metaal en beton zijn immers nooit 100% identiek te maken gelet op het karakter van de materialen. Bij twijfel aan een kleur (bijvoorbeeld n.a.v. een kleurkeuze via Internet), kan opdrachtgever zekerheid verkrijgen op het bedrijf van GS.
Bij betonproducten kan altijd kalkbleeding optreden; hierop kunnen wij geen garantie geven (omdat dit niet te voorkomen is). Na verloop van tijd zal de kleur van de antraciet betonproducten teruglopen/lichter worden (dit valt niet onder de garantie). GS verkoopt speciale coating die u zelf door middel van een kwast kunt aanbrengen op de betonproducten zodat het product weer de oorspronkelijke kleur terugkrijgt. 

Kalkuitbloei kan betonproducten een witte uitbloei geven, kalk uitbloei is een natuurlijk proces waarbij kalkdelen van de cement in de mortel met water reageren. GS is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van kalkbloei. Kalkbloei kan ook door gecoat beton heenkomen.

 

Beton
Ondanks strikte kwaliteitsnormen en –controles van onze natuurlijke producten zand, grind, cement en water kan het zijn dat er oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee het eindproduct. Vaak uit dit zich in een bruine oerplek als roest. Het verschijnsel ‘oerplekken’ is niet te voorkomen, maar heeft daarentegen geen invloed op de kwaliteit van onze producten. Ook haarscheurtjes kunnen voorkomen in de betonpalen en platen. Dit valt niet onder garantie en heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het product. GS werkt niet met eindpalen / t-splitsing (3 sponning) betonpalen tenzij opdrachtgever  dit specifiek doorgeeft bij opdracht bevestiging. 

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

 • het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen;
 • Betonrot.
 • Goed Systeembouw levert nieuwe materialen, maar plaatsen zit hierbij niet inbegrepen

Hout
Kromtrekken van en scheuren in het hout is inherent aan het product (valt buiten de garantie). Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven. Het kan voorkomen dat geplaatste poortdeuren in de toekomst niet meer in het slot vallen. Dit kan als oorzaak 'verzakking' hebben. GS kan dit niet van te voren inschatten, en hier op wordt ook geen garantie gegeven. Wel willen wij als tegemoetkoming voor een laag tarief de Poortdeur bijstellen. Vaak kunnen de bewoners dit zelf, door de scharnieren van de Poortdeur te stellen.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

 • het ontstaan van grove scheuren in het materiaal;
 • productiefouten;
 • houtrot.

Klachten naar aanleiding van het plaatsen van een schutting door GS waar geen garantie op wordt gegeven:

 • stormschade;
 • verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden wordt hier geen garantie op gegeven.

Eigendomsvoorbehoud
GS blijft eigenaar van al de door haar geleverde en/of verwerkte goederen totdat alle schulden jegens GS door opdrachtgever zijn voldaan.

Klachten
Klachten na het plaatsen van een schutting door GS dienen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan GS en binnen 8 dagen na constatering en/of einde van de werkzaamheden aan GS worden gemeld. Na deze termijn worden geen klachten in behandeling genomen en komen opdrachtgever geen aanspraken meer toe jegens GS uit hoofde van die klacht. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

4. Werkplek
GS is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief):

 • De grond bouwrijp en vlak (waterpas) is;
 • De grond vrij van obstakels als straatwerk, funderingen, bomen, oude schuttingen wortels en puin is;
 • De waterstand niet te hoog is;
 • Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
 • Er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter aanwezig is.
 • GS niet door het woonhuis, garage dan wel andere opstal dient te gaan alvorens zij in de gelegenheid wordt gesteld het product te plaatsen. Indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen;
 • Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die GS in haar offerte aan de werkplek stelt;
 • Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die GS m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 • Werkzaamheden zoals het af voeren van de vrijgekomen grond rondom de schutting, her bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin rondom het bouwterrein, vallen niet onder de taken en dus de verantwoordelijkheden van GS.
 • GS is niet aansprakelijk voor het beschadigen van grond kabels op de erfafscheiding

Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, maar de overeenkomst niet als beëindigd wordt beschouwd in de zin van artikel 2, vloeit hieruit meerwerk voor GS voort. GS brengt alle meerkosten die zij daardoor moet maken in rekening aan opdrachtgever.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen.

5. Erfafscheidingen
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. GS is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.
Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.
Opdrachtgever vrijwaart GS voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.

6. Betaling/kosten bij non-betaling
Betaling door opdrachtgevers dient te gebeuren binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever automatisch in verzuim en is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan tot de voldoening.
Indien er een erfscheiding geplaatst wordt door GS dient 80% vóór aanvang van de werkzaamheden en 20% na gereedkomen van de werkzaamheden voldaan te worden via bankoverschrijving binnen 7 dagen na plaatsing. Of 100% contant aan de bouwers op de dag van plaatsing.
Ingeval van faillissement, liquidatie van de onderneming of surseance van betaling is de schuld aan GS onmiddellijk opeisbaar.
Bij noodzakelijk incasso mag GS buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen volgens de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (zoek op: staffel BIK).

7. Aansprakelijkheid/overmacht
GS is voor de door haar veroorzaakte schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van haar facturen, c.q. tot het bedrag wat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 • Op de met u afgesproken plaats(en) voert GS de werkzaamheden van de offerte uit.
  Wanneer GS graafwerk moet verrichten doet zij die geheel voor risico van de opdrachtgever, behalve in het geval dat aan GS schriftelijk de exacte officiële locatie van leidingen/kabels e.d. wordt opgegeven. GS mag aan de hand van verstrekte gegeven haar werkschema aanpassen.
 • Wanneer schade ontstaat wegens het ontbreken van gegevens betreffende leidingen e.d., verklaart opdrachtgever zich aansprakelijk te achten voor eventuele schade en vrijwaart GS voor claims van derden. Uiteraard blijft GS aansprakelijk voor schade welke door ondeskundigheid/schuld van GS ontstaat. GS en opdrachtgever zullen eventuele geschillen voorleggen aan de rechtbank te Rotterdam
 • Stormschade en schade als gevolg van verzakking van de bodem, zijn van garantie uitgesloten.
 • Annulering is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. In geval van annulering van de overeenkomst brengt GS 10% van het overeengekomen bedrag in rekening. Is geen mogelijkheid tot annulering overeengekomen, terwijl opdrachtgever wel annuleert, dan is sprake van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van opdrachtgever waarbij opdrachtgever direct in gebreke is.

Verdere aansprakelijkheid
Levering van goederen vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever indien:

 • De zaak is opgehaald door opdrachtgever;
 • Vanaf het moment dat de goederen door GS geladen zijn en als zaak worden vervoerd naar de werkplek en daar zijn gelost. Opdrachtgevers kunnen het vervoer zelf verzekeren (dit geldt niet voor als de schuttingbouwers de materialen meenemen ten behoeve van het plaatsen van een erfscheiding bij een klant);
 • Transporteur tekent voor goede ontvangst van de goederen;
 • Eventuele klachten over de levering af fabriek van materialen dienen binnen 72 uur na levering via e-mail bij ons gemeld zijn: info@goedsysteembouw.nl. Klachten die binnenkomen na 72 uur worden niet meer in behandeling genomen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 72 uren op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in bijvoorbeeld de gevallen van:

 • stakingen bij toeleveranciers;
 • algemene vervoers- en weersproblemen;
 • ziekte van personeel of directie van GS.

Overmacht moet -met opgave van redenen- schriftelijk door GS worden ingeroepen. Door de overmacht worden alle verplichtingen van GS opgeschort en er ontstaat wederzijds geen recht op schadevergoeding.

8. Geschillenregeling/toepasselijk Recht
Elk geschil zal door beide partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam .GS is niet verplicht en niet bereid geschillen te laten beslechten door een beroepsorganisatie of een arbitragecommissie. Op de overeenkomsten van GS is het Nederlandse recht van toepassing.

9. Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
GS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen, waarbij GS zich verplicht de gewijzigde Algemene Voorwaarden toe te zenden aan een ieder waarop reeds Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De wijziging gaat in op de datum die in de toezending wordt genoemd, doch uiterlijk één week na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden.

OFFERTE AANVRAGEN

Heeft u een klus waarvoor u ons wilt inschakelen? Vul dan de offerte-aanvraag in, zodat wij u een goede prijsopgave en tijdsplanning kunnen doen toekomen. Wij helpen u graag verder!

Lees verder..

FOTO'S

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van onze lopende en reeds gerealiseerde projecten. Kijk dus regelmatig op deze pagina voor actuele foto's van onze projecten en werkzaamheden.

Lees verder..

REVIEWS

Lees hier onze reviews! Heeft u zelf een opmerking of positieve ervaring? Deel het hier. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze klanten.

Lees verder..